ఆదివాసుల గుండె చప్పుడు ఫాదర్ స్టాన్ స్వామి

ఆగస్టు 28, 2018 ఉదయం: సామాజిక, మానవహక్కుల కార్యకర్తల మీదా, ప్రొఫెసర్లూ, జర్నలిస్టుల మీదా దేశవ్యాప్తంగా తెల్లవారు ఝామున్నే జరిగిన దాడులతో ఉలికిపడి మేల్కొంది భారతదేశం. ‘నరేంద్ర మోదీ మీద హత్యాప్రయత్న’ ప్రణాళిక  అంటూ పోలీసులు సృష్టించిన ఉత్తరం ఆధారంగా...


మహాకవి హుళక్కి భాస్కరుడు

"నన్నయ భట్టు తిక్కకవి నాయకులన్న హుళక్కి భస్కరుండన్నను జిమ్మపూడి యమరాధిపుడన్నను సత్కవీశ్వరుల్
నెన్నుదుటన్ కరాంజలుల నింతురు చేయని రావితాపాటి తిప్పన్నయు నంతవాడె తగునా యిటు దోసపుమాట లాడగన్"


ప్రేమించు సుఖముకై ప్రేమించు ముక్తికై ప్రేమించు ప్రేమకై ఏమింక వలయురా!