పెంజీకటిలో కాంతి రేఖ!

తెలుగు నాట, ఎస్, మొత్తం తెలుగునాటనే, ఉమ్మడి తెలుగు నాటనే చీకటి మీద పోరాటానికి, ఔను పెట్టుబడీ మతమౌఢ్యం ఇంకా కులజాడ్యం కలగలిసిన పెంజీకటి మీద పోరాటానికి ఇవాళ వున్న ఒక మంచి పనిముట్టు ‘విరసం’. సాహిత్యంలో నమ్మదగిన వామపక్షం ‘విరసం’. దేశంలో నేటి స్థితి...


స్త్రీ వాదానికి ఆద్యులు:  బ్రాంటీ సిస్టర్స్

పదకొండవ శతాబ్దం లోని పారిశ్రామికీకరణ ఇంగ్లాండ్ లో పెను మార్పులు తెచ్చింది. ఒకవైపు సంప్రదాయం, మరొకవైపు అభ్యుదయం సంఘర్షణను, సాహిత్యం లో కూడా మార్పును తెచ్చాయి. ఈ వేగంలో మార్పుతో పోటీపడలేక మానవుడు అంతర్ముఖుడయ్యాడు. వ్యక్తిగత సంబంధాలు, గృహ సంబంధమైన...


అనుదినం నవజననం విప్లవ కథనం కవనం!