కంచికి చేరని కథ

కథ చెప్పడం అంటే అనగనగా అని మొదలు పెట్టడం కాదు. ఊ కొట్టించడం కాదు. ఊ కొట్టి నిద్రపోవడం కాదు. ఏడేడు సముద్రాలు దాటించడం కాదు. అన్ని కథలు కంచికి చేరుతాయా? కథ చదివాక పాదాల కింద సన్నటి సెగ తగలాలి. నరనరాన అగ్గి పుట్టాలి. రవ్వలు ఎగరాలి. అస్తవ్యస్త సమాజ...


ఇలా పని చేస్తున్నాం!

మీరు గమనించారా?! 1. ‘రస్తా’లో పాత సంచికల్లోని ఫీఛర్లను తదుపరి సంచికలో అలాగే వుంచడం వుండదు. రచనల సంఖ్య తగ్గినా ఫరవా లేదు. అన్నీ తాజావే వుంటాయి. పాత సంచికల కోసం ఆ శీర్షిక మీద క్లిక్ చేసి, పాత సంచికల్లోకి వెళ్లొచ్చు. 2. ‘రస్తా’ సమయ పాలనకు కూడా...


జనసందోహాలు కదిల్తేనే సంక్షోభాలు పరిష్కారం!