కత్తి పట్టమని యా న్యాల సెప్తాది?

ప్రతి కథకు ఒక నేపథ్యం ఉంటుంది. ఆ నేపథ్యం ఆధారంగా ఆ కథను నడిపిస్తాడు కథకుడు. అనేక నేపథ్యాలలో ఫ్యాక్షన్ నేపథ్యం ఒకటి. ఫ్యాక్షన్ కథలను సినిమాగా తెరకెక్కించడం ఇదేం మొదటిసారేం కాదు. సినిమా అంత నరకడం, చంపడం చూపించి చివరగా ఈ సంస్కృతి వద్దు అని చెప్పడం...అబద్ధం తలొంచితే తినేస్తుంది! ప్రతిఘటిస్తే పారిపోతుంది!!