ఎబిసిడి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్

రి ఎదవన్నరెదవన్నరెదవా! ఏందిరా అట్టా మిడి గుడ్లేసుకుని చూత్తావు.

అమాయకుడికి అక్షింతలిత్తే ఆవలికిబోయి నోట్టో ఏసుకున్నాడంట.

జింతాతజితజిత జింతాతతా అనుకుంటా లోకంతో బాటు పోతా ఉండాల గానీ ఇట్టా ఆయుర్వేదం, హోమియోపతీ, సిద్ద వైద్యం, మట్టి తానాలు, సుక ప్రసవోలు అని కూసుంటే ఎట్టగవుద్ది రా, ఈ కార్పొరేటు కాలంలో? ఎవురో ఒకరూ ఎపుడో అపుడూ అనుకుంటా నువ్ ముందుకొచ్చినా?

అక్కన్న మాదన్న గార్లు అందలమెక్కితే సాటిసరప్ప చెరువు గట్టెక్కినాడంట. అట్టుంది నీ యవ్వారం.   

అదేమంటే మీ మేనమామ శవాన్ని రెండ్రోజులు అయిసీయూ పెట్టినట్టు నాటకవాడి డబ్బుల్ గుంజారని గింజుకుంటవు. మరింత పెద్ద ఆసుపత్రి నడపాల్నంటే అట్టాటివి కొన్ని జెయ్యాల. అంత తిన్నంగ పోతా ఉన్నాదా లోకం?

వంకర టింకర ఓ.వానీ తమ్ముడు సో.నల్లా గుడ్ల మీ.  తెల్సిందా?

ఇంకా మాట్టాడితే మీ నాయినికి గుండె పోటొత్తే ఈళ్ళు లచ్చల్ లచ్చల్ కర్చు జేయించి చివరాకరికి బాడీ ఇచ్చారంటవ్. ఆళ్ళేవన్నా దేవుళ్ళా? చావబోయే వోళ్ళని బతికిస్తాకి?

అబ్బిగాడు పోతే ఆ పంచె నాదే అన్నాడని సామిత.  

ఏడేడ్నో బోయి నానా తిప్పలు బడి ఇంతింతి బొక్కులు  నవిలీ మింగీ డిగ్రీలు తెచ్చుకోని అనేక సకం జుట్టు నెరిసినాక ఇశాలంగా ఆస్ప్రత్రి గట్టి ఈడ దాకా వచ్చినారు. సూసినా. ఈ ఆస్పత్రి కరెంటు బిల్లే వత్తాది రా లచ్చల్లో. నీ మూడు గదుల కొంపలో మూడు ట్యూబు లైట్లేసినట్టనుకున్నా?

కార్పోరేటు ఆస్పత్రి నడాల్నంటే మూడు ముద్దలు తిని మూడు చెరువుల్లో నీళ్ళు దాగినంత.

అత్తా నాకు జర్రమొచ్చింది అని పాడుకుంటా వచ్చేది గాదు.

దుడ్లుండాల జోబీలో.

అనేక కోడి బోయె లచ్చామ్మాది అవుతాదనుకో.

అందరికీ నేను లోకువ నాకు జట్కా రామయ లోకువ అని.  

ఇదొద్దంటే దర్మాస్పత్రికి బో. ఆడ తుప్పు బట్టిన ఇనప్మంచాలు,పెచ్చులూడే గోడలు,ముల్లుల్ దిరగని మిషన్లు ఉంటయ్యి. డాట్టరొత్తాడు ఆవలిస్తా. పుట్టిన బిడ్డని కుక్కలే ఎత్తుకుబోతయ్యో,మడుసులే మాయం జేత్తారో. ఈ దేశంలో కిడ్నీల్ని,పిల్లల్ని అమ్ముకునే దొంగ మార్కెట్టున్నాది. ఇంకా అమ్మేటియ్యి చానా ఉన్నయ్యనుకో.

ఏమి సేతుర లింగా ఏమీ సేతుర అని పాడుకోవాల్సిందేరా,ద్రావిడ ఉత్కళ వంగా ఉచ్చల జలది తరంగా అనేసి.

చట్టం నేదు,గిట్టం నేదు. అడివిలో నక్కలికి కొత్వాలాజ్ఞా?   

డబ్బాస్పత్రికి బోతే ముందు ఆ టెష్టులని,ఈ టెష్టులని లిష్టిత్తారంటవ్,అదీ ఆళ్ళు జెప్పిన లాబుల్లోనే చేయించుకు రావాల. అయితే ఏందంట? ఓరెర్రెదవా, చెయ్యి జూసి జబ్బేందో జెప్పే కెపాసిటీ ఈళ్ళకేడదిరా?  రోగాల పేర్లు బలేగుంటయిలే ఇంగిలీషు పేర్లు. చూసినా? కార్పోరేటు ఆళ్ళ కాడికొత్తే మంచి ఇంగిలీషు జబ్బొత్తాది. టింక్లి టింక్లి లిట్లి స్టార్ అంటా. ఎచ్చులకు ఏలూరు బోతే తన్ని తలగుడ్డ లాక్కున్నారంట. అంతే రా సన్నాసి.   

అయితే ఇప్పుడు మీయావిడికి మామూలు కాన్పు గావాల్నని ఇట్టా ఆస్పత్రులు బట్టుకోని తిరగతా ఉండావ్. ఉలిపికట్టె గాడివి. తొమ్మిది నెలల్లో తొమ్మిది డాట్టర్లని మార్చినావు. ఏందిరా నీ తల తిరుగుడు? నలుగురితో నారాయణా అని శుద్దంగ ఆప్రేషనుకి పోక. సిజేరియనంట. బలే పేర్లే. అలెగ్జాండర్ మాదిరి ఉన్నాది.

ఓ డాట్టరమ్మ సుగరున్నాది ఆప్రేషను జెయ్యాలంటది. చక్కెర జబ్బుకి లాబు టెష్టులు. ఇంజీషన్లు. ఇంకో అమ్మ బిడ్డ జారింది ఆప్రేషన్ అంటది. ఇంకో అమ్మ ఇంకేటో అంటది. అందరూ చెప్పేది ఒకటేరా. మంచి రోచ్చూసుకుని మంచి  మూర్తం బెట్టుకుని రాండి,బిడ్డను బయటికి దీసి పెడతాం అని. దేవుడు బెట్టింది గాదురా ఇప్పుడు మడుసులే రాస్తన్నార్రా జాతకాలు.

ఎందుకేడుస్తన్నావురా పిలగాడా అంటే ఎల్లుండి మాఓళ్ళు కొడతారు అన్నాడంట. ఎప్పుడో నడుం నెప్పులు ఒస్తయ్యని,ఒళ్ళు పాడవుద్దేమో అని ఇయ్యాలెందుకురా తిప్పలు? లోకంతో బాటు పోక. ఎక్కిరించబోయి ఎల్లకిల బడ్డాడంట నీలాంటి వాడెవుడో.

ఎవరివల్ల చెడ్డావోయీ ఈరన్నా అంటే నోటివల్ల చెడ్డానోయి తోటమ రాజా అన్నాండంట. అయినా నాకెంతుకులే. ఇంటే ఇనూ లాకుంటే మంచి డాట్టర్ని ఎతుక్కుంటా తిరగతా ఉండు. ఈలోగా మీయావిడికి కానుపు అయిపోద్ది.

ఏడస్తా యేరువాక సాగితే కాడిమోకులు దొంగలెత్తక పోయినారంట. వస్తా మరి.

 • పాలపర్తి ఇంద్రాణి      

 

 

 

 

 

పాలపర్తి ఇంద్రాణి:  ప్రస్తుత నివాసం: హూస్టన్, టెక్సాస్, అమెరికా. చదువు: బి. టెక్, సిద్ధార్థ ఎంజినీరింగ్ కాలేజ్, విజయవాడ, ఎం ఎస్., వేన్ యూనివర్సిటీ, డెట్రాయిట్,. ఉద్యోగం: ఐటీ సెక్టారు..రచనలు:  ​వానకు తడిసిన పువ్వొకటి (కవితాసంకలనం,2005) అడవి దారిలో గాలిపాట   (కవితాసంకలనం,2012)ఇంటికొచ్చిన వర్షం (కవితాసంకలనం,2016) ఱ  (నవలిక,2016)చిట్టి చిట్టి మిరియాలు  (చిన్ని కథలు ,2016)

పాలపర్తి ఇంద్రాణి

పాలపర్తి ఇంద్రాణి:  ప్రస్తుత నివాసం: హూస్టన్, టెక్సాస్, అమెరికా. చదువు: బి. టెక్, సిద్ధార్థ ఎంజినీరింగ్ కాలేజ్, విజయవాడ, ఎం ఎస్., వేన్ యూనివర్సిటీ, డెట్రాయిట్,. ఉద్యోగం: ఐటీ సెక్టారు..రచనలు:  ​వానకు తడిసిన పువ్వొకటి (కవితా సంకలనం,2005) అడవి దారిలో గాలిపాట (కవితా సంకలనం,2012) ఇంటికొచ్చిన వర్షం (కవితా సంకలనం,2016) ఱ  (నవలిక,2016) చిట్టి చిట్టి మిరియాలు  (చిన్ని కథలు ,2016)

4 comments

 • Nice one ..Enjoyed reading it ..Our indrani is so talented ..
  ముకుందరామారావు
  Hyderabad

  • ధన్యవాదాలు ముకుంద రామారావు గారు.

   ఇంద్రాణి.

 • ఇలా సామితల్తో కూడా కతలల్లఛ్హున్నమాట!
  ఇంద్రాణి సామితలని ఒక బొక్కు కూడా వేసేసుకోవఛ్హు కదమ్మీ!
  ఇగో…ఈ ఒక్క కసాగు గసాభా లోనే ఇన్నిఛ్హినావే మిగతావన్నీ కలిపితే ఓ గంపెడవ్వవు! ఆ!
  ౧ – అమాయకుడికి అక్షింతలిత్తే ఆవలికిబోయి నోట్టో ఏసుకున్నాడంట.
  ౨ – అక్కన్న మాదన్న గార్లు అందలమెక్కితే సాటిసరప్ప చెరువు గట్టెక్కినాడంట.
  త్రీ – అబ్బిగాడు పోతే ఆ పంచె నాదే అన్నాడని.
  ౪ – మూడు ముద్దలు తిని మూడు చెరువుల్లో నీళ్ళు దాగినంత.
  ౫ – అందరికీ నేను లోకువ నాకు జట్కా రామయ లోకువ.
  6 – ఎచ్చులకు ఏలూరు బోతే తన్ని తలగుడ్డ లాక్కున్నారంట.
  ౬ – ఎందుకేడుస్తన్నావురా పిలగాడా అంటే ఎల్లుండి మాఓళ్ళు కొడతారు.
  ౭ – ఎక్కిరించబోయి ఎల్లకిల బడ్డాడంట నీలాంటి వాడెవుడో.
  ౮ – ఎవరివల్ల చెడ్డావోయీ ఈరన్నా అంటే నోటివల్ల చెడ్డానోయి తోటమ రాజా.
  ౯ – ఏడస్తా యేరువాక సాగితే కాడిమోకులు దొంగలెత్తక పోయినారంట.

  ఔనమ్మీ నాకు తెల్వకడుగుతున్నా…ఈ కసాగు గసాభా అంటే ఏంది?

Categories

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.