అనువాద కవిత

‘అడోనిస్’ పద్యాలు మూడు

దారి   మంచుతో, అగ్నితో జీవితం పంచుకోవాలనుకున్నాన్నేను. మంచు అగ్ని రెండూ తమ లోనికి తీసుకోలేదు నన్ను. అందుకే ఇలా వుండిపోయాను, పువ్వుల్లాగ ఎదురు చూస్తూ, శిలల వలె పడి వుంటూ. ప్రేమలో నన్ను నే పోగొట్టుకున్నాను. నేను విడిపోయి నేను కల గన్న జీవితానికీ...

డాక్టర్ జివాగో పద్యాలు

బోరిష్ ప్యాస్టర్నాక్ ప్రపంచ ప్రసిద్ధ నవల ‘డాక్టర్ జివాగో’. డాక్టర్ జివాగో రాసినట్టుగా బోరిష్ ప్యాస్టర్నాక్ రాసిన పద్యాల పుస్తకం ‘డాక్టర్ జివాగో కవితలు’. నవలలో సజీవ రీతిలో కలిసిపోయే ఈ కవితలు డాక్టర్ జివాగో ప్రాపంచిక దృక్పధాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి...

ఒక పట్టు వోణీ

చెట్టు కొమ్మ మీద ఓ పట్టు వోణీ వేలాడుతుంది. ఓ అమ్మాయి ఇటువైపు వచ్చయినా వుండాలి లేదా గాలి ఆమె వోణీ ని చెట్టుకు వేలాడదీసుండాలి, అన్న వాక్యాలు వోణీ గూర్చిన సమాచారం కాదు. విరహ బాధనెరగని ఓ కవి తన కవితకు రాసుకున్న ప్రారంభ వాక్యాలు. ఓ అందమైన పచ్చిక బయలును...

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.