కసాగు గసాభా

సింగప్ప అబిప్రాయము

ఇంగ పారప్పా. ఈ సింగప్ప జేప్పేదిను. దేశంలో సగంమంది సన్నాసులు సగంమంది సన్యాసులు. నువ్వే కాటగిరీ రా నాయినా. ఆపస్తంబులా, అశ్వలాయనులా అంటే, ఆపస్తంబులమూ కాము, అశ్వలాయులముకాము అప్పారావుగారి హర్కా రాలము అన్నాడంట. యాడ సూసినా రాజకీయాలు,సైన్మాల మీదనే సొల్లు...

యథా కాష్టంచ కాష్టంచ

ఔర! ప్రభాతశైల సానూపల నీలపాళికల నొత్తకయే స్రవియించు ఆ హిమానీ పరగాయనీ గళ వినిశ్రుత మాధురి మంటి కీడ్తురా? ఈడ్తురు. మంటికీడ్తురు. బురద కీడ్తురు. ప్రేమని చీకటి గదుల్లో లాగ జూతురు. పంజరములో బంధింపజూతురు. ఈర్ష్యా పిశాచిని నిద్దుర లేపుదురు. సుఖశాంతులను...

ఆంధ్రా విలాస్ కాఫీ క్లబ్

(మొదటి అంకము)   (సాయం వేళ, ఆంధ్రా విలాస్ కాఫీ క్లబ్బు) (అయ్యరుకి నిండా పని. తసిబిసి అయిపోతోంది.   ఓ పక్క కాఫీలు పుచ్చుకుంటూ, వాదులాడుకుంటున్న  చిలకమర్తి వారు, జయంతి రామయ్య పంతులు, మానవల్లి రామకృష్ణ కవి, గిడుగు, కాశీనాధుని. అక్కడే మరో బల్ల మీద...

I Quit your World

  నిరాశ పొడగట్టనీయకు. ​దుఃఖాన్ని గూడు కట్టనీయకు. ​ తెలుగు ఓడుతోన్న  కమ్మని నేతి గారెల్లాంటి పుస్తకాలు. చదువుకో హాయిగా,ఏ చెట్టు కిందో కూచుని.     అక్కడ ఒకటే కోలాహలం.   ఎవడి మాట- ఎవడికీ – వాడికే – వినిపించడంలేదు. లోకమంతా అల్లుకుపోయిన సాలె...

ఎబిసిడి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్

ఓరి ఎదవన్నరెదవన్నరెదవా! ఏందిరా అట్టా మిడి గుడ్లేసుకుని చూత్తావు. అమాయకుడికి అక్షింతలిత్తే ఆవలికిబోయి నోట్టో ఏసుకున్నాడంట. జింతాతజితజిత జింతాతతా అనుకుంటా లోకంతో బాటు పోతా ఉండాల గానీ ఇట్టా ఆయుర్వేదం, హోమియోపతీ, సిద్ద వైద్యం, మట్టి తానాలు, సుక ప్రసవోలు...

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.