గల్పిక

“కాల్వ”

మొన్న మాయమ్మ ఫోను సేసి వర్యా దరేసా సచ్చిపోనిక్య వచ్చెడ్యంట ఒకసారి ఊరికి పోయి సుసిరాకుడదా నిన్ని శానా మతికి సేసుకున్న్యాడంట అనె. సర్లేమా అని ఆయిత్వారం నాడు ఇల్లిడిస్తి. . పేనవున్న ఫోటో సూస్తిరా . అది ఏ మనుకుంట్రి . మావూరు కాల్వ. ఏ అంతా సుళ్ళ సెబుతావు...

సత్యానికి మరో కొలత…. !

  “బావా….!” “చెప్పు బావా.” “అసలు అనంతం అనేది ఉంది అంటావా..!? లేక లెక్కపెట్టడానికి బరువెక్కి  కనిపెట్టామంటావా?” తుంగా తీరంలో, నిండు పున్నమిలో  ఖాలీ గ్లాసు పక్కన పెడుతూ వాడు అన్న మొదటి మాటలు అవి…మా 70...

శోకాండాలు తర్వాత…

పాతికేళ్ళు ఇలా గడిచాయోలేదో… అప్పుడే చచ్చే చావొచ్చిపడింది. మొదటి నుంచి ఏదో ఒక పద్దతిలో వ్యాపారాలు చేసుకునే వారికి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చి పడిన చెబ్బర అయితే ఏమీలేదుగాని, ఇప్పుడు కొత్తగా వాటిని మొదలెట్టడం తెలియనివారి పరిస్థితి మాత్రం – ముంత...

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.