బతుకు పోరు కొన్ని సులువులు

వ్యక్తిగత వికాసం వ్యక్తిత్వ వికాసం

భారతీయ సాహిత్యమంతా వ్యక్తిత్వ వికాస సాహిత్యమే. మానవ ప్రవర్తనకు అద్దం పట్టే విజ్ఞాన సర్వస్వాలే భారత, రామాయణ, భాగవత పురాణాలు, భర్తృహరి సుభాషితాలు, వేమన, బద్దెనల శతకాలు, పంచతంత్ర కథలు ఇంకా ఎన్నెన్నో – ఇవన్నీ కూడా మానవుడు ఆయా సందర్భాలలో ఎలా...

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.